Postbåden HJORTØ

For sejladser med HJORTØ se rubrikken til højre.

Post- og passagerbåden HJORTØ er bygget på Henningsens Bådeværft i Rantzausminde i 1954 på bestilling af postbådfører Jørgen Greve Rasmussen. 

HJORTØ sejlede post, gods og passagerer mellem Hjortø og ærøfærgerne og mellem Hjortø og Vornæs havn og mellem Hjortø og Svendborg havn.

Sejladsen blev indstillet i 1976, hvor Jørgen Greve Rasmussen gik på pension. HJORTØ var derefter privat transportmiddel for den pensionerede postbådfører og havde broplads både på Hjortø og i Rantzausminde.

Museumsskib

I 2004 overdrog boet efter Jørgen Greve Rasmussen HJORTØ til Svendborg Museum. Ved overdragelsen forpligtede museet sig til at sikre bevaringen af fartøjet i original tilstand, sejlklar og med hjemsted i Svendborg.

For at underbygge overdragelsesklausulen søgte museet Skibsbevaringsfonden om at få fartøjet erklæret bevaringsværdigt. Skibsbevaringsfonden vurderede, at fartøjet var af en sådan karakter, at det måtte betragtes som et varigt kulturminde, hvis kulturhistoriske værdi ikke måtte forringes eller gå tabt. Fonden erklærede derfor HJORTØ for et bevaringsværdigt fartøj. 

En ispram og en 10 fods pram, som Jørgen Greve Rasmussen anvendte, når posten skulle ud til de to gårde på Hjelmshoved, er også i museets varetægt. 

HJORTØ udveklser passager med Ærøfærgen
HJORTØ udveklser passager med Ærøfærgen

Fakta

Båden er 25 fod og kravelbygget af fyr på egespant.
Længde: 25 fod. Længde: 25 fod. Bredde: 9 fod. Dybgang: 4 fod.

Af hensyn til sejlads om vinteren blev fartøjet isforhudet forskibs, så det kunne klare sejlads i den tynde, skarpe is.
Om vinteren sørgede en lille gasovn for en tålelig temperatur i agtersalonen, der har plads til 8 siddende passagerer.
Et meget lille styrehus og motorhus er placeret midtskibs.
Motoren er en 21 HK Hundested glødehovedmotor.
Bådens særlige kendetegn er glødehovedmotoren med dens meget karakteristiske lyd. 

Foreningen Postbåden Hjortøs venner og Bådelauget

Båden støttes af foreningen Postbåden Hjortøs Venner. Den daglige drift og administration varetages af Hjortø Bådelaug, som består af en lille håndfuld "fuldvoksne" mænd, som har tabt deres hjerte til det lille fartøj. Ikke kun for at værne om en gammel båd, men også for at bevare et stykke dansk søfartskulturhistorie.

Vil du vide mere eller være medlem af Hjortøs venner se HJORTØ's egen hjemmeside.

HJORTØ på TV

TV2Fyn viste tre søndage i august og september 2010 tv-udsendelser om museumsbåden Hjortø og det bådelaug, bestående af frivillige, der til dagligt passer og sejler den gamle postbåd. Du kan se de tre afsnit her: afsnit 1afsnit 2 og afsnit 3 .

Sejladser med HJORTØ

Postbåden HJORTØ er fortøjet ved Maritimt Centers træskibsbro ved Det Gule Pakhus i Svendborg. 

Fra postbåden er i vandet, dvs. juni-juli-august, sejles medlemsture og "personlige" ture for medlemmerne. Se  HJORTØ's egen hjemmeside for yderligere oplysninger.

GENERALFORSAMLING 2023
Onsdag den 26. april 2023 kl. 19.00
I Marinestuen, Færgevej 5, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Drøftelse af foreningens hovedlinier i det kommende år.
5. Valg til bestyrelsen for perioden 2023-2025: 
På valg er Kurt Kaysen, Torben Poulsen, Rainer Jaesche, Verner Knudsen og Bent Pedersen
Valg af to bestyrelsessuppleanter for 2023-2024. På valg er Asger Hansen og Kurt Jensen
Valg af revisor for 2023-2024. På valg er Erik Eriksen
Valg af revisorsuppleant for 2023-2024. På valg er Kjeld Søberg.

6. Indkomne forslag:
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til Hans-Jørgen Lindhardtsen, Brorsonsvænge 11c, 5700 Svendborg eller på mail:   eller  

7. Kontingentfastsættelse for 2024.
8. Eventuelt.

Foruden de under dagsordenens punkt 5 nævnte består foreningens bestyrelse af: Hans-Jørgen Lindhardtsen, Torben Tranberg Jensen, John Jensen og Henning Andersen.

På bestyrelsens vegne

Hans-Jørgen Lindhardtsen
Formand