Bygherrerapporter

Vil du se den fulde rapport: Klik på billedet

Klosterplads

SOM 000648 Liv i min by - Klosterplads 2020

I forbindelse med anlæggelse af en ny trappe på Klosterplads blev der i den arkæologiske forundersøgelse SOM 000648 (FU) fundet 9 begravelser fra klosterets kirkegård. Begravelserne lå koncentreret på den sydlige del af projektarealet og denne del blev derfor indstillet til egentlig undersøgelse. Der blev i undersøgelsen fundet yderligere 54 begravelser og således blev der i alt registreret 63 jordfæstegrave fra middelalderen- og efterreformatorisk tid. Bevaringsforholdene var gode og der blev registreret både kisteløse enkeltgrave, enkeltgrave i kiste, kisteløse dobbeltgrave, dobbeltgrave i kiste og barnegrave.

Frue Kirkestræde

SOM 000651 Frue Kirkestræde 4 2020

I forbindelse med nedrivningen af 4 ejendomme nord for Vor Frue Kirke, undersøgte Svendborg Museum et ca. 383 m2 stort areal på matrikel 296 forud for opførelsen af et nyt menighedshus til Vor Frue Kirke Menighedsråd. Forundersøgelsen påviste flere anlæg i form af affaldsgruber og ildsteder, samt forstyrrede begravelser fra kirkegårdens funktionsperiode. Under udgravningen af byggegruben konstateredes tykke lerlag overalt på matriklen som lå over de kulturhistoriske anlæg. Leret stammer højst sandsynligt fra en planering af bakketoppen foretaget i midten af 1800-tallet. Lerlaget bliver også omtalt i den arkæologiske undersøgelse fra 1985 på den sydlige del af matriklen. Dateringsgrundlaget er baseret på en kombination af de topografiske forhold, de skriftlige kilder, samt den fundne keramik. Anlægsarbejdet krævede afgravning til fast undergrund, og der eksisterer således ikke længere kulturlag under matrikel 296, Svendborg Bygrunde, udover potentielt i skel til de omkringliggende matrikler.

Kirkeby Hede N

SOM 000669 Kirkebyhede N 2021

Forud for indvinding af grus, har Arkæologi Sydfyn, Svendborg Museum forundersøgt et 4,8 ha stort areal i Kirkeby Vænge. Under forundersøgelsen blev der påvist en koncentration af forarbejdet flint fra Maglemosekulturen i arealets nordlige del, umiddelbart vest for et større aktivitetsområde i form af en boplads fra samme periode. Fra koncentrationen blev der gjort fund bestående af restprodukter efter produktionen af mikrolitter og andre redskaber. Foruden afslag bestod fundmaterialet primært af flækker, mikroflækkeblokke og blokafslag, samt redskaber i form af en skraber og en kerneøkse. Yderligere blev der gjort fund af to fragmenter af trekantmikrolitter.

SOM 655 Korsgade 22 2020

I forbindelse med Ida Holst Skoles udvidelse af bygningsarealer, foretog Arkæologi Sydfyn, Svendborg Museum en arkæologisk forundersøgelse i form af overvågning af jordarbejdet på cirka 555 m2, ved Korsgade 22. Forundersøgelsen påviste et 2 meter tykt opfyldslag på store dele af matriklen, bestående af byggeaffald og omsat organisk materiale. Der er ikke gjort fund af deciderede anlæg eller genstande.

SOM 659 Frederiksgade 2020

Arkæologi Sydfyn, Svendborg Museum har i perioden oktober 2020 til januar 2021 løbende overvåget gravearbejdet i forbindelse med anlæggelse af ny belægning i Frederiksgade; både inden for det fredede område omkring klosteret, og kulturarvsarealet i den østlige del af gaden. Den arkæologiske forundersøgelse påviste flere stående murrester fra den middelalderlige klosterkirke som nedrives i 1828. Derudover er der påtruffet enkelte rester af forstyrrede grave placeret inde i selve kirkerummet. Det blotlagte murværk er registreret med forsigtig omhu, og er enten tildækket med fiberdug og sand, eller et tykt lag stabilgrus under den nye gadebelægning.

Klosterplads

SOM 000648 FU Klosterplads 2020

I forbindelse med den arkæologiske forundersøgelse blev der påvist flere begravelser i form af både forstyrrede og uforstyrrede middelalderlige- og efterreformatoriske grave fra det nærliggende franciskanerklosters kirkegård. Der blev desuden registreret enkelte meget nedbrudte bygningsrester østligt i feltet. Mod nord var kulturjorden meget omrodet, mens der på den sydligere del blev fundet intakte begravelser. På terrassen vest for den gamle trappe konstateredes murværk af munkesten - muligvis resterne af kirkegårdens afgrænsning. Den lå placeret omtrentligt hvor de nordligste begravelser er registreret.

Klintholm

ØHM1013 Klintholm Vest 2016

Arealet, som blev forundersøgt, var på forhånd vurderet som interessant, idet der var registreret en langhøj og bebyggelseslevn fra yngre bronzealder. Nabomatriklerne er desuden tæt besat med bopladslevn og gravhøje fra stenalder og bronzealder. Der blev da også fundet spor efter bebyggelse fra neolitikum/bronzealder på arealet, men intensiteten og karakteren gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Den overpløjede langhøj, som af Frederik Sehested i 1878 beskrives som meget forstyrret, men dog med bevarede randsten og gravkammer, var der ikke levn efter.

Krøyers Have

ØHM1190 Krøyers Have (Den Grønne Tråd) 2015

Fund af kulturlag fra middelalder og nyere tid i forbindelse med overvågning af stiomlægning i Krøyers Have. Stiomlægningen medførte en tværsgående ca. 50 cm dyb grøft gennem Svendborgs middelalderlige voldanlæg. Som led i projekt "Den Grønne Tråd" gav Kulturstyrelsen Svendborg Kommune tilladelse til at renovere og synliggøre Krøyers Have. Dette betød blandt andet sløjfning af den tværsgående sti gennem anlægget, samt nyetablering af den langsgående sti gennem anlægget. Denne nyetablering krævede afgravning i ca. 50 cms dybde gennem Svendborg bys middelalderlige forsvarsanlæg med vold og grav, som endnu i dag ligger synligt i Krøyers Have.

Kilenvej

ØHM1027 Kilenvej Kloak, Brudager 2013

Grunden til den arkæologiske undersøgelse af en strækning parallelt med Kilenvej og Tøjsmosevej var anlæggelsen af en ny spildevandsledning. Det undersøgte område udgjorde samlet areal på 22.590 m2 over 1906 løbende meter grøfter. Der blev registreret arkæologiske anlæg og bebyggelsesspor i form af stolpehuller, gruber og kulturlag. Der er udskilt en enkel konstruktion i form af et mindre treskibet hus, anlægssporene bestod dog hovedsagligt af gruber af forskellig karakter. Ud fra det forholdsvist sparsomme fundmateriale dateres hoveddelen af de arkæologiske anlæg til førromersk jernalder. Enkelte fund af bearbejdet flint peger også på aktivitet i neolitikum.

Kirkeby Vænge, Kirkeby

SOM 266-2 Kirkeby Vænge, Kirkeby 2012

I februar-marts 2012 blev der foretaget en forundersøgelse på et 2,8 hektar stort areal i Kirkeby Vænge, indenfor hvilket der skulle foretages grusgravning. Herved fandtes fortidige spor i form af stolpehuller, gruber og flintgenstande. Et område på i alt 3.560 kvadratmeter, der ligger på den vestlige del af det forundersøgte areal, er indstillet til udgravning. Det drejer sig om dels et område med fund af flintgenstande fra Jægerstenalderens ældre Maglemosekultur (8000-7500 f.Kr.), og dels et område med bopladsspor fra bronzealderen (1700-500 f.Kr.).

Kirkeby Vænge

SOM 266 Kirkeby Vænge, Kirkeby 2011

I oktober 2011 blev der grundet udvidelse af grusgrav foretaget en arkæologisk udgravning på lokaliteten Kirkeby Vænge. Herved fandtes bearbejdede flintstykker af forskellig art, blandt andet to pilespidser fra jægerstenalderen. Den ene pilespids er fra jægerstenalderens Maglemosekultur (9000-6800 f.Kr.), og pladsen føjer sig således ind i en samling af bopladser (formentlig jagtstationer) fra denne periode i området nord for Svendborg.

Tved Markjorde

SOM 269 Tved Markjorde 2008-9

I forbindelse med udvidelsen af et erhvervsområde i Svendborgs nordøstlige udkant (Erhverv Øst) er der blevet foretaget en arkæologisk udgravning forud for etableringen af vejtracéet. Dette svarer til et areal på 34.464, 2 m2. Ved udgravningen fremkom der spor efter bebyggelse og dertil hørende aktiviteter fra starten af bondestenalderen (ca. 3700 f. Kr.) og frem til en gang i højmiddelalderen (omkring 1300 e. Kr.).

Kirkeby Sand, Kirkeby

SOM 01.341 Kirkeby Sand, Kirkeby 2008

I anledning af kommende råstofudvinding i form af grusgravning, ønskede NCC en forundersøgelse af et areal, beliggende op til den tidligere grusgrav ved Sellebjerg. På det berørte areal findes nogle meget velbevarede højryggede agre, som Svendborg Museum ønskede at undersøge nærmere inden destruktion. Der er ved tidligere undersøgelser fundet en meget velbevaret plads fra Maglemosekulturen i området.

Svendborg Fraciskanerkloster

SOM 01.256 Svendborg Fraciskanerkloster 2007

Svendborg Banegård med tilhørende perron og jernbaneskinner er placeret oven på dele af det middelalderlige franciskanerkloster i Svendborg. Klosteret blev grundlagt i 1236 og indgik i en stor gruppe af munke- og nonneklostre, der alle hørte under franciskanerordenen. Ved de arkæologiske undersøgelser blev betydelige dele af klosterkirken frilagt og udgravet. I kulturlagene tilhørende kirken, blev der udgravet en del grave og løsfundne humane knogler. Disse stammer fra rige begravelser i klosterkirken.