Bygherrerapporter

Vil du se den fulde rapport: Klik på billedet

Klintholm

ØHM1013 Klintholm Vest 2016

Arealet, som blev forundersøgt, var på forhånd vurderet som interessant, idet der var registreret en langhøj og bebyggelseslevn fra yngre bronzealder. Nabomatriklerne er desuden tæt besat med bopladslevn og gravhøje fra stenalder og bronzealder. Der blev da også fundet spor efter bebyggelse fra neolitikum/bronzealder på arealet, men intensiteten og karakteren gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Den overpløjede langhøj, som af Frederik Sehested i 1878 beskrives som meget forstyrret, men dog med bevarede randsten og gravkammer, var der ikke levn efter.

Krøyers Have

ØHM1190 Krøyers Have (Den Grønne Tråd) 2015

Fund af kulturlag fra middelalder og nyere tid i forbindelse med overvågning af stiomlægning i Krøyers Have. Stiomlægningen medførte en tværsgående ca. 50 cm dyb grøft gennem Svendborgs middelalderlige voldanlæg. Som led i projekt "Den Grønne Tråd" gav Kulturstyrelsen Svendborg Kommune tilladelse til at renovere og synliggøre Krøyers Have. Dette betød blandt andet sløjfning af den tværsgående sti gennem anlægget, samt nyetablering af den langsgående sti gennem anlægget. Denne nyetablering krævede afgravning i ca. 50 cms dybde gennem Svendborg bys middelalderlige forsvarsanlæg med vold og grav, som endnu i dag ligger synligt i Krøyers Have.

Kilenvej

ØHM1027 Kilenvej Kloak, Brudager 2013

Grunden til den arkæologiske undersøgelse af en strækning parallelt med Kilenvej og Tøjsmosevej var anlæggelsen af en ny spildevandsledning. Det undersøgte område udgjorde samlet areal på 22.590 m2 over 1906 løbende meter grøfter. Der blev registreret arkæologiske anlæg og bebyggelsesspor i form af stolpehuller, gruber og kulturlag. Der er udskilt en enkel konstruktion i form af et mindre treskibet hus, anlægssporene bestod dog hovedsagligt af gruber af forskellig karakter. Ud fra det forholdsvist sparsomme fundmateriale dateres hoveddelen af de arkæologiske anlæg til førromersk jernalder. Enkelte fund af bearbejdet flint peger også på aktivitet i neolitikum.

Kirkeby Vænge, Kirkeby

SOM 266-2 Kirkeby Vænge, Kirkeby 2012

I februar-marts 2012 blev der foretaget en forundersøgelse på et 2,8 hektar stort areal i Kirkeby Vænge, indenfor hvilket der skulle foretages grusgravning. Herved fandtes fortidige spor i form af stolpehuller, gruber og flintgenstande. Et område på i alt 3.560 kvadratmeter, der ligger på den vestlige del af det forundersøgte areal, er indstillet til udgravning. Det drejer sig om dels et område med fund af flintgenstande fra Jægerstenalderens ældre Maglemosekultur (8000-7500 f.Kr.), og dels et område med bopladsspor fra bronzealderen (1700-500 f.Kr.).

Kirkeby Vænge

SOM 266 Kirkeby Vænge, Kirkeby 2011

I oktober 2011 blev der grundet udvidelse af grusgrav foretaget en arkæologisk udgravning på lokaliteten Kirkeby Vænge. Herved fandtes bearbejdede flintstykker af forskellig art, blandt andet to pilespidser fra jægerstenalderen. Den ene pilespids er fra jægerstenalderens Maglemosekultur (9000-6800 f.Kr.), og pladsen føjer sig således ind i en samling af bopladser (formentlig jagtstationer) fra denne periode i området nord for Svendborg.

Tved Markjorde

SOM 269 Tved Markjorde 2008-9

I forbindelse med udvidelsen af et erhvervsområde i Svendborgs nordøstlige udkant (Erhverv Øst) er der blevet foretaget en arkæologisk udgravning forud for etableringen af vejtracéet. Dette svarer til et areal på 34.464, 2 m2. Ved udgravningen fremkom der spor efter bebyggelse og dertil hørende aktiviteter fra starten af bondestenalderen (ca. 3700 f. Kr.) og frem til en gang i højmiddelalderen (omkring 1300 e. Kr.).

Kirkeby Sand, Kirkeby

SOM 01.341 Kirkeby Sand, Kirkeby 2008

I anledning af kommende råstofudvinding i form af grusgravning, ønskede NCC en forundersøgelse af et areal, beliggende op til den tidligere grusgrav ved Sellebjerg.
På det berørte areal findes nogle meget velbevarede højryggede agre, som Svendborg Museum ønskede at undersøge nærmere inden destruktion. Der er ved tidligere undersøgelser fundet en meget velbevaret plads fra Maglemosekulturen i området.

Svendborg Fraciskanerkloster

SOM 01.256 Svendborg Fraciskanerkloster 2007

Svendborg Banegård med tilhørende perron og jernbaneskinner er placeret oven på dele af det middelalderlige franciskanerkloster i Svendborg. Klosteret blev grundlagt i 1236 og indgik i en stor gruppe af munke- og nonneklostre, der alle hørte under franciskanerordenen.
Ved de arkæologiske undersøgelser blev betydelige dele af klosterkirken frilagt og udgravet. I kulturlagene tilhørende kirken, blev der udgravet en del grave og løsfundne humane knogler. Disse stammer fra rige begravelser i klosterkirken.