Socialfaglige uddannelser

Når I booker et besøg, er det vigtigt for os, at vi kender jeres ønsker for besøget. På den måde kan vi bedst guide jer ift. de muligheder, vi tilbyder, og sørge for, at I får en god museumsoplevelse. Et besøg på Fattiggården er en unik og stærk oplevelse, der giver de studerende stof til eftertanke.

Historierne
På en tur rundt i Svendborgs købstads fattig- og arbejdsanstalt fra 1872 får I både indsigt i formålet med de love og regler, der dannede grundlaget for anstalten, og i hverdagslivet bag de fængselslignende mure. I kommer rundt og ser de rum og gårdmiljøer, som de fattige boede og arbejdede i. I ser også rummene, de blev indespærret i, hvis de brød Fattiggårdens regler som fx at drikke alkohol. I oplever også, hvor de indlagte kom i bad, hvor de spiste, og hvilket tøj de skulle have på.

Vi formidler forskellige tiders socialpolitiske tanker for jer, og fortæller historier om forsorgens menneskeskæbner, mens I går på opdagelse i de historiske bygninger og særudstillingerne. 

Formidlerne
Museets formidlere har alle stor viden om livet på Fattiggården, og fortæller engageret og med plads til spørgsmål og debat undervejs. Nogle af museets formidlere har desuden personlige erfaringer, fra fx sygdom, anbringelser, misbrug, psykosocial skade eller andre menneskelige og samfundsøkonomisk tunge problematikker. I rundvisninger med et nutidigt perspektiv inddrager de deres personlige erfaringer og spejler dem i de sidste 150 års udvikling i socialpolitik og menneskesyn.

Undervisningsforløb
Vi anbefaler, at I booker en dialogbaseret omvisning eller et af vores særligt, tilrettelagte aktivitetsforløb med vores dygtige formidlere. En omvisning varer ca. 1 time, mens I skal afsætte 2-3 timer til et aktivitetsforløb. En omvisning koster 700 kr. og et forløb 1.000 kr. Entré for elever og lærere er gratis ifm. omvisning og forløb. Alternativt kan I besøge museet på egen hånd.

Book i god tid
Uanset om I planlægger et forløb eller kommer på egen hånd, så kontakt os gerne i god tid - helst minimum 14 dage før jeres besøg - på telefon 6221 0261, mandag-fredag kl. 10-14. I maj, juni, september og oktober er der mange, der gerne vil besøge museet.

Nedenfor ses de forskellige tilbud til de socialfaglige uddannelser.  Vi har samlet praktiske informationer (til højre via computer, nederst på mobil).

Før besøget

Ved det enkelte aktivitetsforløb anbefaler vi en kort film, der relaterer til forløbet og som de studerende opfordres til at se, før I kommer på museet. 

Oplev udstillingen om en søskendeflok på syv

Syv Fattige Børn

De studerende får en forståelse for, hvordan valg og tilfældigheder former et liv. Forløbet har fokus på socialhistoriske temaer som "Fattigdom", "Anbragte børn" og "Arbejde/straf". Under forløbet inddrages udstillingen "Syv fattige børn", hvor de studerende følger en søskendeflok, født i årene 1863-1878, gennem barndom, ungdom, voksenliv og for nogle alderdom. De hører om deres drømme, sejre og nederlag i kampen for et bedre liv. 

Varighed: 3 timer inkl. en pause
Maks. deltagere: 1 klasse op til 30 studerende
Pris: 1.000 kr. pr. klasse

 • Formidleren faciliterer en snak om fattigdom, anbragte børn og arbejde/straf. Hvad forstår de studerende ved de tre begreber? De ser også den korte film "Fattigdom " om fattigdom før og nu.
 • Herefter inddeles holdet i mindre grupper. De oplever udstillingen "Syv fattige børn", hvor grupperne har fokus på hver sit dilemma. Formidleren står til rådighed for spørgsmål.
 • Klassen samles, og formidleren faciliterer en samtale om de dilemmaer, de studerende har oplevet i udstillingen.
 • Snakken følges op af to film. Den ene forholder sig til temaet "Anbragte børn", mens den anden film har fokus på temaet "Arbejde/straf".
 • Afslutningsvis reflekterer de studerende over de tre begreber, som dagen startede med, ud fra den viden, de har fået igennem forløbet.
 • Tak for i dag - I er velkomne til selv at udforske Fattiggården eller besøge Museumshaven.

Før besøget
Inden I besøger Danmarks Forsorgsmuseum, kan I med fordel se og tale om den korte film "Kom ind bag murene" af Liv Thomsen fra Historieselskabet. I filmen fortæller Liv Thomsen om Fattiggården, som var i drift fra 1872 til 1974. Det var her de fattige, de syge, de hjemløse, de ’utilpassede’ og de forældreløse boede.

Skjulte Danmarkshistorier

De studerende får en forståelse for årsager til marginalisering af mennesker i samfundet, for 100 år siden og i dag. Forløbet har fokus på socialhistoriske begreber som "Fattigdom", "Hjemløshed" og "Socialt udsat". Foruden en omvisning på Fattiggården, hvor de studerende oplever, hvor de fattige arbejdede, sov og blev straffet, ser de også en række barske og rørende dokumentarfilm.

Varighed: 3 timer inkl. en pause
Maks. deltagere: 1 klasse op til 30 studerende
Pris: 1.000 kr. pr. klasse

 • Formidleren faciliterer en snak om fattigdom, hjemløshed og social udsathed. Hvad forstår de studerende ved de tre begreber? Herefter ser de tre, stærke film med Mette, Eli, Henning og Richardt. Alle hjemløse i dagens Danmark. Deres barske og rørende fortællinger fra nutiden fletter sig ind i fortidens historier om Albert, Rasmine og Peter, som alle var indlagt på Fattiggården.
 • De studerende fortsætter med en rundvisning på omvisning på Fattiggården. Her ser de, hvor Rasmine, Albert og Peter spiste, arbejdede, kom i bad og sov.
 • Holdet samles og ser tre korte film, der alle giver et unikt indblik en i verden, få kender til.
 • Afslutningsvis reflekterer de studerende over de tre begreber, som dagen startede med, ud fra den viden, de har fået igennem forløbet.
 • Tak for i dag - I er velkomne til selv at udforske Fattiggården eller besøge Museumshaven.

Før besøget
Inden I kommer på museet, anbefales de studerende at se den korte film "Baderummet". Baderummet var det første rum de indlagte mødte, når de blev indlagt på Fattiggården. Her blev de grundigt renset og afluset inden de blev iklædt Fattiggårdens tøj og skulle afhøres af fattiginspektøren.

Stemmer fra sær- og åndssvageforsorgen

Film og undervisningsmateriale foregår ikke på Danmarks Forsorgsmuseum. Vi håber, I vil bruge det i jeres undervisning på Pædagoguddannelsen, Social- og Sundhedsuddannelserne og Socialrådgiveruddannelsen.

I 2019 blev Danmarks Forsorgsmuseum udpeget af Social- og Indenrigsministeriet til at stå i spidsen for en historisk udredning, der skulle undersøge ”…om der er børn, unge og voksne, der kan have været udsat for svigt og overgreb, mens de havde ophold i sær- og åndssvageforsorgens institutioner under statens varetægt i perioden 1933-1980.” Udredningen lå færdig i marts 2022.

Danmarks Forsorgsmuseum har udarbejdet et undervisningsmateriale, der formidler udredningens tematikker. Undervisningsmaterialet er gratis og til brug i undervisningen på den enkelte uddannelsesinstitution. Det er specifikt målrettet Socialrådgiveruddannelsen, Pædagoguddannelsen og Social- og Sundhedsuddannelserne. Materialet er skabt med støtte fra Social- og Ældreministeriet og udarbejdet i samarbejde med undervisere fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, samt Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Den historiske udredning kan læses her

Undervisningsmaterialet tager således afsæt i forskningsbaseret viden og indeholder både socialpolitiske, sociologiske, pædagogiske og historiske vinkler, hvilket åbner op for en bred og tværfaglig anvendelse.

Materialet skal give den studerende/eleven

 • et historisk perspektiv på sit eget fag og en indsigt i skiftende menneskesyn
 • en mulighed for at arbejde med borgerperspektivet og forholde sig konkret til nulevende øjenvidner fra sær- og åndssvageforsorgen
 • en mulighed for at arbejde med metodiske begreber som mentaliseringsevne og relationskompetence
 • en mulighed for at perspektivere til nutiden, og reflektere over lovgivning og praksis i dag
 • en mulighed for at forholde sig til etiske dilemmaer, reflektere over egne fordomme, samt debattere emner som rettigheder, medbestemmelse og fremtidens socialfaglige indsatser.

Undervisningsmaterialet er struktureret omkring en lektion på 3x45 minutter og indeholder forskellige forslag til aktiviteter – både individuelle og fælles. Der er mulighed for at vælge aktiviteter til og fra, afhængig af de problematikker og temaer, man ønsker at arbejde med.

Målgruppe: Socialrådgiveruddannelsen, Pædagoguddannelsen og Social- og Sundhedsuddannelserne.

Undervisningsmateriale: Stemmer fra sær- og åndssvageforsorgen

Lærervejledning: Stemmer fra sær- og åndssvageforsorgen

Udredningen: Historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner 1933-1980

Film: Stemmer fra sær- og åndssvageforsorgen
Portrætfilm: RITA 
Portrætfilm: HANS OLUF
Portrætfilm: GUNHILD
Portrætfilm: HANNE
Portrætfilm: KAROLINE
Portrætfilm: LONE
Portrætfilm: IB & VAGN

Undervisningsmateriale om magtanvendelse

Erfaret Magt

Film og undervisningsmateriale foregår ikke på Danmarks Forsorgsmuseum. Vi håber, I vil bruge det i jeres undervisning på Pædagoguddannelsen, Social- og Sundhedsuddannelserne og Socialrådgiveruddannelsen.

Magtanvendelse på botilbud for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser har de senere år været et omdebatteret emne. Hvordan magtanvendelse opleves af de mennesker, som udsættes for den, har dog stort set været et fraværende perspektiv både i den politiske debat og i forskningslitteraturen.

Med bogen ”Erfaret magt” (2020) af antropolog Stine Grønbæk Jensen og historiker Jesper Vaczy Kragh er der blevet kastet nyt lys på problemstillingen fra beboernes perspektiv. Bogen sætter magtanvendelserne i et historisk perspektiv og undersøger de nutidige konsekvenser af fastholdelser for mennesker med udviklingshæmning og autisme. Bogen ”Erfaret Magt” kan købes i museets butik. 

Gennem en række interviews fortæller beboere på forskellige botilbud om deres meget svære og følelsesladede erfaringer med selv at blive holdt fast. Det har de gjort, fordi de ønsker at være med til at skabe større viden og forståelse hos andre omkring det komplekse emne.

Med dette som afsæt er Danmarks Forsorgsmuseum og ULF Udviklingshæmmedes Landsforbund gået sammen om at udvikle dette undervisningsmateriale

Materialet giver:

 • et historisk perspektiv på magtanvendelser
 • en indsigt i beboernes erfaringer, følelser og perspektiver i forhold til magtanvendelser
 • en mulighed for at reflektere over samspillet mellem lovgivning og praksis og forholde sig til etiske dilemmaer i pædagogisk og socialt arbejde i spændingsfeltet mellem omsorg og magt
 • en mulighed for at få indsigt i og debattere emner som menneskesyn, institutionel magt, retssikkerhed og hvordan destruktive mønstre med frustrationer, konflikter, vold og fastholdelser kan opstå - og brydes

Målgruppe: Pædagoguddannelsen, Social- og Sundhedsuddannelserne og Socialrådgiveruddannelsen.

Undervisningsmaterialet består af fem aktiviteter:

 • Individuel forberedelse
 • Fælles gennemgang og introduktion til emnet
 • Fælles filmfremvisning
 • Gruppearbejde
 • Opsamling og diskussion i plenum

Film
Introduktion til Erfaret Magt
1. Magtanvendelser i et historisk perspektiv
2. Frustrationer og konflikter
3. Rimelighed og retssikkerhed
4. Vrede, stolthed og skam
5. Væk fra mønstre med magtanvendelse

Praktisk information vedr. formidling

Når I besøger Danmarks Forsorgsmuseum, har I mulighed for at booke et læringsforløb både med og uden aktiviteter. Alternativt er I velkomne til at besøge museet på egen hånd.

Kontakt os i god til for at sikre, at vi har plads til jer. God fornøjelse!

Priser
700 kr. for omvisning uden aktivitet
1.000 kr. for omvisning med aktivitet eller 1½ times omvisning uden aktivitet
Entré for elever og lærere er fortsat gratis ifm. undervisningsforløb.

Varighed
En omvisning varer ca. 1 time.
Aktivitetsforløbene varer 1½-2½ time plus pauser.

Antal
1 klasse eller op til 30 elever pr. omvisning/aktivitet

Hvornår
Undervisningsforløb kan bookes de dage, hvor museet er åbent, dvs. tirsdage-fredage kl. 10-16.
Det er også muligt - efter aftale med museet - at besøge museet mandag. Det koster 500 kr. i tillæg.
Det er også muligt - efter aftale med museet - at starte før kl. 10 eller slutte senere end kl. 16. Det koster 600 kr. i tillæg.

Booking
I booker omvisning/aktiviteter ved at kontakte os på telefon 6221 0261, mandag-fredag kl. 10-14. Planlægger du et besøg, så kontakt os gerne i god tid - helst minimum 14 dage før jeres besøg - især i maj, juni, september og oktober, hvor mange gerne vil besøge museet.

På egen hånd
I er velkomne til at besøge museet på egen hånd som led i undervisningen. Husk at meddele jeres besøg i god tid inden. I kontakter os på telefon 6221 0261, mandag-fredag kl. 10-14. Der er gratis adgang for elever og lærere.

Betaling
Faktura fremsendes efter jeres besøg. Når I booker bedes I oplyse EAN nr. eller SE/CVR nr., navn og adresse.

Afbud
Bliver I forhindret, så meld afbud i god tid. Ved afbud senere end 2 dage før opkræver vi det fulde beløb.

Ændringer
Har I ændringer til jeres arrangement, skal det ske senest 7 hverdage før arrangementets afholdelse. 

Madpakker
I er velkomne til at medbringe madpakker. Der er borde og bænke, både i gården og haven, hvor I kan sidde. De kan benyttes gratis. I kan købe kolde og varme drikke i Museumsbutikken. Har I booket en aktivitet eller omvisning, kan I booke et lokale, hvis det er ledigt. Det koster 100 kr. Reservation skal ske samtidig med, at du booker formidling og senest 14 dage før besøget.

Booking af lokale
Ønsker en skoleklasse at reservere "Klistersalen" eller "Balkens Tænketank" til f.eks. medbragt mad/drikke, og I ikke har booket en omvisning eller aktivitet, koster det 200 kr. for en time. For øvrige grupper er prisen 350 kr. for en time. Booking skal ske på forhånd og senest 14 dage før besøget.

Garderobe
Jakker og tasker kan anbringes i butikken. Der er ikke aflåst.

Til og fra museet
Museet ligger ca. 10 minutters gang fra bus- og togstationen i centrum af Svendborg. Fra Danhostel Vandrehjem er der 6-8 minutters gang, og fra Naturama tager det ca. 5 minutter på gåben.

Ret til ændringer forbeholdes.