Forskning

Museet har siden 2009 haft et formaliseret samarbejde om bl.a. forskning med Center for Velfærdsstatsforskning på Syddansk Universitet. Det har gjort det muligt at tiltrække større forskningsopgaver og -bevillinger.

I statsministerens tale til Godhavnsdrengene og de andre børnehjemsbørn, som har været udsat for svigt under deres anbringelse, blev det sagt, at dørene til de mørke kapitler i dansk socialhistorie nu skulle åbnes, og der skulle kastes lys på fortiden. I den forbindelse har regeringen nu valgt at igangsætte en udredning, som skal undersøge, om anbragte under det, som blev kaldt sær- og åndssvageforsorgen, blev udsat for svigt og overgreb i den periode, hvor staten førte tilsyn. En udredning, som det er besluttet, at Danmarks Forsorgsmuseum skal forestå. 

Arbejdet med udredningen løber frem til 1.3.2022, da den desværre er blevet forsinket ifm. nedlukningerne under Corona. Udredningen vil ud fra arkivstudier, interviews med tidligere anbragte, pårørende og ansatte og eksisterende forskning bl.a. behandle følgende:

  • Den historiske kontekst for beslutning om nedsættelse af sær- og åndssvageforsorgen.
  • De generelle forhold på de tilknyttede institutioner for tidsperioden 1933-1980 – her med særligt fokus på perioden 1950-1980.
  • Livsforholdene for de anbragte børn, unge og voksne under deres ophold på en af sær- og åndssvageforsorgens institutioner.
  • En kortlægning af de målgrupper, som var omfattet af sær- og åndssvageforsorgen.
  • Et særligt fokus på svigt og overgreb, som f.eks. fysiske/seksuelle overgreb, psykisk vold, alvorlige mangler ved den lægelige, praktiske eller følelsesmæssig omsorg.
  • Statens tilsynsforpligtigelse og praksis.
  • En kortlægning af de oplevelser, traumer og sekundære traumer og dermed konsekvenser for de berørte børn, unge og voksne. Herunder også konsekvenser for de berørte af de fysiske indgreb, som blev udøvet inden for rammerne af datidens lovgivning.

Udredningen forankres hos Danmarks Forsorgsmuseum efter aftale med Social og indenrigsministeriet ved leder Sarah Smed og professor Klaus Petersen fra Center for Velfærdsstatsforskning (SDU). Et hold af eksperter og fagfolk tilknyttes herunder professor Poul Duedahl (Aalborg Universitet), seniorforsker Mette Seidelin (Rigsarkivet) samt de videnskabelige assistenter, Line Poulsen, Rasmus Greve og Annemarie Borregaard (Danmarks Forsorgsmuseum).

Mennesker, som har været anbragt, ansat eller pårørende i den pågældende periode, og som gerne vil bidrage til udredningen, kan kontakte Sarah Smed på .

Godhavnsrapporten

I 2011 udkom Godhavnsrapporten: En uafhængig granskning af en række klager rejst af tidligere anbragte børnehjemsbørn over forholdene på 19 danske børnehjem i perioden 1945-1976.

Undersøgelsen omfattede et grundigt interview- og arkivstudium og blev finansieret af Socialministeriet.

Anbragt i historien

Fra 2012-2015 undersøgte museet livet og vilkårene for børn og voksne, som har været anbragt på børnehjem, psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens institutioner, arbejdsanstalter, forsorgshjem og institutioner for blinde, døve, vanføre og epileptiker i projektet "Anbragt i historien". Et projekt finansieret af satspuljemidlerne ved Socialstyrelsen.

Projektet udmundede i en rapport, som du kan finde her.

Rapporten danner grundlag for bogen "På kanten af velfærdsstaten", som udkom i november 2015.

Velfærdshistorier fra kanten

Forskningsprojektet  "Velfærdshistorier fra kanten" løber fra 2015 til 2018. Her skal museet sammen med Fængselsmuseet og Center for Velfærdsstatsforskning fra Syddansk Universitet arbejde med at skabe en mere balanceret og inkluderende fortælling om socialt udsatte i det danske velfærdssamfund.

Projektet skal udbygge den empiriske viden om udsatte gruppers historie, skabe eksperimentel museumsformidling i samspil med både forskere og socialt udsatte samt udvikle modeller for, hvordan museer og socialt udsatte kan samskabe historieforskning og -formidling.

Jacob
Jacob Knage Rasmussen
Send mail
62 17 68 24

Titel: Ph.d. og historiker.

Projekt: ”Hvem troede de egentlig jeg var?” tager empirisk afsæt i børnehjemsjournaler og interviews med tidligere børnehjemsbørn, der har været anbragt på børnehjem i perioden 1945-1980 - to meget forskelligartede kilder med forskellige perspektiver og ofte modstridende fortællinger om den samme anbringelse.

Læs mere om projektet

Stine
Stine Grønbæk Jensen
Send mail - ph.d.
Send mail - privat
60 77 94 27

Titel: Ph.d. og antropolog.

Projekt: ”Ubekvemme minder” handler om, hvordan tidligere anbragte lever med en fortid, som ofte er forbundet med smertelige erfaringer.

Læs mere om projektet

Susanne

Susanne Kemp
Send mail
22 77 46 55

Titel: Postdoc og litterat.

Projekt: "Litterære stemmer på fattiggården" handler om litteratur om socialt udsatte - litteratur, som kan hjælpe os med at fortælle historien fra et individperspektiv.

Susanne Kemps tilknytning til projektet er formelt afsluttet. Hendes andel indgår i det færdige projekt.

Læs mere om projektet

Sarah

Sarah Smed
Send mail
62 17 68 26

Titel: Leder af Danmarks Forsorgsmuseum og historiker.

Projektet: Sarah Smed undersøger i projektet "Formidling på kanten", hvorledes museer kan formidle en mere balanceret, inkluderende og debatskabende formidling om og med socialt udsatte og/ eller tidligere anbragte eller indsatte.

Læs mere om projektet

Stine interviewer Peer

Stine Grønbæk Jensen er  uddannet antropolog og forskningsprojektet indgik i hendes ph.d.-studie.

På Mindemandagene fik hun muligheden for at få et unikt indblik i, hvordan man husker sin børnehjemstid.
Her er det Peer Balken, der fortæller.

Som led i Mindemandagene opfordredes deltagerne til at medbringe en betydningsfuld genstand med tilknytning til deres børnehjemstid.

Peer medbragte sit skolebevis fra Godhavn. Det eneste "bevis", som han har fået gennem hele sit liv, og som derfor har stor betydning for ham. Samtidig ved Peer dog også, at der er fejlagtige oplysninger. Bl.a. kan han tydeligt huske, hvor stolt han var over en god karakter i matematik, som på beviset er ændret af læreren til en dårligere karakter.

Forskerholdet

Øverst fra venstre: Professor, leder af Center for Velfærdsstatsforskning på SDU Klaus Petersen, Ph.D.-studerende Jacob Knage Rasmussen, museumschef Esben Hedegaard, daværende museumsformidler og cand.pæd. i materiel kulturdidaktik Ena Paetsch Wiig, leder af Danmarks forsorgsmuseum Sarah Smed, Dr. Bernadette Lynch, postdoc. Susanne Kemp og postdoc. Stine Grønbæk Jensen.

Dr. Bernadette Lynch (i midten) er international ekspert i museologi og har bl.a. udviklet banebrydende projekter med brugerinddragelse på museer over hele verden.

Den 12. april 2016 besøgte hun Forsorgsmuseet, hvor hun delte ud af sin store viden til de hårdtarbejdende forskere og formidlere. Dr. Bernadette Lynch var inviteret til Svendborg i forbindelse med forskningsprojektet
"Velfærdshistorier fra kanten" (støttet af Veluxfonden). 

Igangværende forskning og publikationer

Vi søger interviewpersoner

Vi søger interviewpersoner

Arbejdet med den historiske udredning om vilkårene på sær- og åndssvageforsorgens institutioner fra 1933-1980 er i fuld gang med både omfangsrige arkivstudier og interviews med borgere, der har været anbragt, ansat eller pårørende.
Har du selv eller kender du en, der har lyst og mod på at fortælle sin historie, kan I kontakte os på eller lægge en besked på 29 16 99 01, så vender vi tilbage hurtigst muligt.
Udredningen er igangsat af Social- og Indenrigsministeriet.
I kan læse mere om udredningen her https://www.anbragtihistorien.dk/historisk-udredning
Her kan du også selv skrive og indsende din historie.

Publikationer

Godhavnsrapporten

Godhavnsrapporten er den første danske undersøgelse af overgreb mod børn under deres opvækst på børnehjem.

Forhistorien til undersøgelsen går tilbage til 2005, hvor DR bragte et dokumentarprogram, hvori tidligere børnehjemsbørn og medarbejdere fremlagde en række anklager om overgreb, vanrøgt og medicinske forsøg med psykofarmaka på Drenge- og Skolehjemmet Godhavn i 1960'erne.

Den efterfølgende debat førte til oprettelsen af Landsforeningen Godhavnsdrengene, der i flere år arbejdede for at få foretaget en uvildig undersøgelse af forholdene under deres medlemmers opvækst på børnehjem.

Bestræbelserne bar frugt i 2010, og det er denne undersøgelse, der hermed fremlægges.

På kanten af velfærdsstaten

Beretninger fra mennesker, som på egen krop oplevede 1900-tallets institutionsliv, har sjældent fundet vej til bøger om danmarkshistorien. Denne bog er således den første samlede fremstilling af dansk forsorgshistorie med udgangspunkt i de anbragte og indlagtes fortællinger.  Bogen åbner døre ind til tidligere lukkede verdener;  livet på psykiatriske hospitaler, åndsvageforsorgens anstalter, børnehjem samt en række andre specialiserede institutioner, som på godt og ondt var opholdssteder for de mennesker, der ikke kunne rummes i det danske normalsamfund.

"På kanten af velfærdsstaten" fokuserer desuden på en anden overset side af historien. At Danmark var et foregangsland, når det drejede sig om vidtgående indgreb over for udsatte grupper. En række danske særlove blev tidligt vedtaget og fik afgørende betydning for gruppernes muligheder for at gifte sig, sætte børn i verden, arbejde og leve frit i samfundet. Indgreb som kastration, sterilisation og det hvide snit blev udført i et omfang, som det er vanskeligt at finde et sidestykke til i andre lande.

Men nye ideer om seksualitet, opdragelse, menneskerettigheder, ytringsfrihed og demokrati slog igennem i perioden 1933-1980. Danmarkshistorien ændrede sig fundamentalt. Dette berørte også de mennesker, der befandt sig bag institutionernes mure. 

Bogen handler ikke kun om ofre, men også om mennesker, der har formået at få en tilværelse på trods af alle odds. Selvom man ikke ligefrem kan sige, at de tilhører sejrherrene, vil de alligevel være med til at skrive historien. De befinder sig blandt os i dag, og en del af dem har fortalt deres historie i denne bog.